Ślub konkordatowy - wszystko co powinnaś wiedzieć

Ślub konkordatowy to ceremonia małżeńska, która odbywa się zgodnie z kanonicznym prawem kościelnym i wymaganiami kościoła katolickiego. Jest to forma małżeństwa, która została uregulowana przez konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a państwem, w którym ma być zawierane małżeństwo. Najprościej mówiąc Ślub konkordatowy to ślub kościelny. Dzięki temu, biorąc ślub konkordatowy, uzyskujesz status małżeństwa zarówno w świetle kościoła katolickiego, jak i prawa polskiego, co zwalnia Cię z konieczności osobnego składania przysięgi cywilnej. Po zakończonej ceremonii ślubnej, wystarczy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zarejestrować swój związek małżeński i odebrać dokumenty potwierdzające jego ważność.

Pojęcie konkordatu i jego historia

Konkordat to umowa międzynarodowa zawierana między Stolicą Apostolską a państwem, która reguluje relacje między Kościołem a władzą cywilną. Pojęcie to pojawiło się w XIII wieku, kiedy papież Grzegorz IX podpisał konkordat z cesarzem Fryderykiem II.


Historia konkordatu jest związana z dziejami Kościoła katolickiego oraz władzy świeckiej. Od czasów cesarstwa rzymskiego stosunki między władzą świecką a duchowną były napięte, a z czasem zaczęły się pojawiać konflikty o władzę i wpływy.


W średniowieczu Kościół miał duży wpływ na życie polityczne i społeczne, a konkordaty miały na celu uregulowanie tych relacji i zminimalizowanie konfliktów. W czasach nowożytnych, szczególnie w XIX wieku, zaczęły się pojawiać nowe koncepcje państwa i relacji między władzą a Kościołem, co prowadziło do licznych sporów i negocjacji dotyczących konkordatów.


Współczesne związki konkordatowe między Kościołem a państwem regulują zwykle kwestie takie jak finansowanie kościołów, edukację religijną, prawo do wyznawania wiary oraz opiekę duszpasterską nad więźniami i chorymi. Wiele krajów na świecie posiada konkordaty z Kościołem katolickim, jednakże w wielu krajach, jak np. w Stanach Zjednoczonych, nie ma formalnego związku między Kościołem a państwem.

ślub konkordatowy. Wojciech Grzegorczyk fotograf ślubny Olsztyn.
ślub konkordatowy. Wojciech Grzegorczyk fotograf ślubny Olsztyn.

Różnice między ślubem konkordatowym a cywilnym

Różnice między ślubem konkordatowym a cywilnym są znaczne. Podczas gdy ślub cywilny jest uregulowany przez prawo państwowe, a ceremonia może odbywać się bez udziału duchowieństwa, ślub konkordatowy jest regulowany przez kościelne prawo kanoniczne i wymaga udziału kapłana lub diakona w ceremonii. Dodatkowo, ślub cywilny ma charakter wyłącznie prawny, natomiast ślub konkordatowy ma duchowy wymiar, który jest nieodłącznym elementem ceremonii.

Ślub konkordatowy - kto może go zawrzeć ?

Zgodnie z regulacjami kościoła, ślub konkordatowy może być zawarty wyłącznie przez pełnoletnie osoby, które nie są spokrewnione ze sobą w linii prostej, nie są rodzeństwem oraz nie są ze sobą spowinowacone. Podobne wymagania dotyczą także ślubu cywilnego, dlatego warto znać je przed podjęciem decyzji o zawarciu małżeństwa.


W przypadku wieku, istnieją pewne wyjątki od zasady pełnoletniości. Kobieta, która ukończyła 16 lat, może wziąć ślub konkordatowy lub cywilny za zgodą sądu. Podobne postanowienia dotyczą osób, które są ze sobą spowinowacone, ale mimo to chcą wziąć ślub konkordatowy. W takiej sytuacji wymagane jest uzyskanie zgody od instytucji sądowej.

Ślub konkordatowy - niezbędne dokumenty

Przed zawarciem ślubu konkordatowego konieczne jest dopełnienie pewnych formalności oraz zebranie niezbędnych dokumentów.

Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:


 • Aktualny odpis skrócony aktu urodzenia. Jest to dokument wydawany przez urząd stanu cywilnego, potwierdzający datę urodzenia oraz tożsamość osoby.
 • Świadectwo chrztu. Jeśli narzeczeni zostali ochrzczeni, potrzebne jest świadectwo chrztu, które można uzyskać w parafii, w której zostali ochrzczeni.
 • Świadectwo bierzmowania. Jeśli narzeczeni zostali bierzmowani, potrzebne jest także świadectwo bierzmowania.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Kurs przedmałżeński jest obowiązkowy przed zawarciem ślubu konkordatowego. Potwierdzenie jego ukończenia należy złożyć w parafii, w której zostanie odprawiona ceremonia ślubna.
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia. Wymagane jest również zaświadczenie o stanie zdrowia narzeczonych, które potwierdza, że są one zdolne do zawarcia małżeństwa. Taki dokument można uzyskać u lekarza rodzinnego lub w przychodni medycznej.
 • Potwierdzenie bierzmowania to dokument, który jest potrzebny w przypadku, gdy narzeczeni zostali bierzmowani, czyli przyjęli sakrament bierzmowania. Dokument ten można uzyskać w parafii, w której zostali bierzmowani, lub poprzez wystąpienie do archiwum diecezjalnego.
 • Innym ważnym dokumentem, który jest potrzebny przed zawarciem ślubu konkordatowego, jest zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach kościelnych. Narzeczeni powinni przedstawić takie zaświadczenie, które potwierdza, że regularnie wpłacają składki na rzecz Kościoła Katolickiego.


Wszystkie wymienione dokumenty powinny być zebrane i złożone w parafii, w której zostanie odprawiona ceremonia ślubna. Przed zawarciem małżeństwa konkordatowego, parafia przeprowadza również rozmowę z narzeczonymi, aby upewnić się, że są oni świadomi znaczenia i wymagań związanych z sakramentem małżeństwa.

ślub konkordatowy. Wojciech Grzegorczyk fotograf ślubny Olsztyn.
ślub konkordatowy. Wojciech Grzegorczyk fotograf ślubny Olsztyn.

Ślub konkordatowy z obcokrajowcem

Ślub konkordatowy z obcokrajowcem oczywiście jest możliwy. Ślub konkordatowy z obcokrajowcem to ślub, który jest zawierany zgodnie z przepisami prawa kanonicznego Kościoła katolickiego, ale jedna ze stron jest obcokrajowcem, a w niektórych przypadkach nawet niewierzącym. W takim przypadku, oprócz przepisów prawa kanonicznego, muszą być również przestrzegane przepisy prawa cywilnego.


W przypadku, gdy jedna ze stron jest obcokrajowcem, wymagana jest tzw. delegacja, czyli pozwolenie na zawarcie małżeństwa wydane przez Kościół w kraju, w którym ta osoba jest zarejestrowana. Delegacja taka jest potrzebna, ponieważ prawo kanoniczne wymaga, aby każdy katolik zawierający małżeństwo miał zgodę Kościoła.


Ponadto, w przypadku gdy jedna ze stron nie jest katolikiem, konieczna jest dyspensa, czyli specjalne pozwolenie Kościoła na zawarcie małżeństwa między osobami różnych wyznań. Dyspensa ta jest wydawana w oparciu o określone przepisy prawa kanonicznego i zwykle wymaga od strony niewierzącej zgody na wychowanie dzieci w wierze katolickiej.

Ślub konkordatowy - krok po kroku

Przygotowałem dla Was skróconą listę kroków, które należy podjąć przed zawarciem ślubu konkordatowego, aby uniknąć zbędnych wizyt w urzędach i kancelariach:

 • Uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim - warto zapisać się na niego z wyprzedzeniem, ponieważ odbywają się one tylko kilka razy w roku, a zaświadczenie o ukończeniu jest ważne bezterminowo.
 • Spotkanie w poradni życia rodzinnego - jest to wymóg Kościoła przed zawarciem małżeństwa, warto więc wcześniej umówić się na wizytę.
 • Rezerwacja terminu w kościele - warto to zrobić z wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że termin będzie dostępny.
 • Zgoda proboszcza, jeśli ślub ma się odbyć w innej parafii niż Wasza - należy uzyskać zgodę proboszcza parafii, w której chce się zawrzeć małżeństwo, jeśli nie jest to parafia zamieszkania.
 • Uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego - jest to ważne dokument, który uprawnia do zawarcia małżeństwa i jest ważny przez 6 miesięcy, więc należy zadbać o to, aby ślub konkordatowy odbył się w tym czasie.
 • Zgłoszenie się do proboszcza parafii, w której odbędzie się ślub - razem z zaświadczeniem z USC, świadectwem chrztu i bierzmowania, należy zgłosić się do proboszcza, który będzie sprawować ceremonię ślubną.
 • Pamiętaj o zaświadczeniu ze spowiedzi świętej - niektóre parafie wymagają przed zawarciem małżeństwa zaświadczenia o odbyciu spowiedzi świętej.
ślub konkordatowy. Wojciech Grzegorczyk fotograf ślubny Olsztyn.
ślub konkordatowy. Wojciech Grzegorczyk fotograf ślubny Olsztyn.

Ślub konkordatowy -zakończenie

Zwykle w dniu ślubu konkordatowego małżonkowie podpisują akt małżeństwa. Jednak przed tym końcowym etapem organizacji ślubu, konieczne jest sporządzenie specjalnego oświadczenia przez księdza, które wymaga podpisu małżonków, świadków oraz samego duchownego.