Ślub jednostronny - wszystko co musisz wiedzieć

Czasami nasze przekonania kolidują z miłością. Kiedy decydujemy się na małżeństwo, jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu, musimy mieć świadomość, że nasze przekonania mogą stanąć naprzeciw naszej miłości. Szczególnie dotyczy to związków między osobami wierzącymi i ateistami. W takim przypadku ślub jednostronny może być ratunkiem dla narzeczonych, którzy chcą zawrzeć związek małżeński zgodnie z ich przekonaniami. Przysłowie mówi, że przeciwieństwa się przyciągają, a małżeństwo kościelne między osobą wierzącą i ateistą jest doskonałym przykładem na to, że tak może być.


Warto zadać sobie pytanie, jak wygląda ceremonia ślubu jednostronnego? Co to właściwie jest ślub jednostronny? Jakie formalności trzeba załatwić, aby go przeprowadzić? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej. Zapraszam do czytania😀

Ślub jednostronny co to właściwie jest?

Ślub jednostronny to rodzaj małżeństwa, w którym jedna strona składa oświadczenie woli, a druga strona nie bierze w nim udziału. Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym, taki ślub może być zawarty, jeśli jedna ze stron jest niezdolna do wyrażenia woli (np. z powodu choroby psychicznej) lub nieobecna.

Ślub jednostronny jest dość nietypowy w Polsce i stosunkowo rzadko się zdarza. W większości przypadków pary decydują się na tradycyjny ślub, w którym obie strony biorą czynny udział w zawieraniu małżeństwa.

Kto określa zasady dotyczące ślubu jednostronnego?

Instrukcja Episkopatu Polski stanowi źródło zasad dotyczących przeprowadzenia ślubu jednostronnego w kościele katolickim. Instrukcja ta wymaga pełnego przygotowania do zawarcia małżeństwa i opisuje szczegółowo procedury, które należy podjąć. Zgodnie z tym dokumentem, ślub jednostronny to ceremonia, podczas której zawierane jest małżeństwo między katolikiem a osobą niekatolicką.

Termin "osoby niekatolickie", czyli są to osoby które:

 • osoby, które wychowywały się w niekatolickiej wspólnocie,
 • osoby, które nie zostały ochrzczone,
 • osoby, które twierdzą, że są ateistami lub osobami niewierzącymi,
 • osoby które w ostentacyjny sposób nie praktykują (cokolwiek to znaczy)
 • osoby, które oficjalnie opuściły Kościół lub trwają w cenzurach kościelnych.Wszyscy powinni być świadomi wymagań i obowiązków wynikających z katolicyzmu przed zawarciem małżeństwa. Ateiści i osoby wierzące powinny być pouczone o ważnych cechach małżeństwa, takich jak wyłączność, nierozerwalność, jedność oraz sakramentalność, aby zapewnić gotowość do tolerancyjnego współżycia małżeńskiego.

ślub.jednostronny Wojciech Grzegorczyk fotograf ślubny
ślub.jednostronny Wojciech Grzegorczyk fotograf ślubny

Formalności wymagane do zawarcia ślubu jednostronnego?

Ślub jednostronny jest legalny i uznawany prawnie w Polsce, podobnie jak zwykły ślub. Aby móc zawrzeć ślub jednostronny, młodzi muszą uzyskać dyspensę. Ponadto, osoba niewierząca, czyli ateista, musi podpisać dokument potwierdzający, że nie będzie w przyszłości utrudniał drugiej połówce praktykowania wiary oraz umożliwi wychowanie potomstwa w wierze katolickiej. Następnie dokumenty należy przekazać biskupowi, który wyrazi zgodę na związek małżeński, udzielając dyspensy lub odmawiając jej w przypadku niespełnienia warunków określonych w Kodeksie prawa kanonicznego.


Wymienione warunki to między innymi:

 • poinformowanie osoby niewierzącej o przyrzeczeniach strony wierzącej, która jest zobowiązana do usuwania niebezpieczeństwa utraty wiary oraz do wychowania potomstwa w wierze katolickiej.
 • Obie strony muszą również być pouczone o ważnych przymiotach małżeństwa oraz jego celach.


W przypadku ślubu jednostronnego, tylko osoba wierząca jest zobowiązana do uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich lub do dostarczenia świadectwa ukończenia odpowiedniej katechezy.

Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia ślubu jednostronnego?

Do zawarcia ślubu jednostronnego wymagane są następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty lub paszport – dokument ten jest wymagany dla obu stron, czyli dla osoby składającej oświadczenie woli oraz dla drugiej strony.
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym – dokument ten jest wymagany dla osoby składającej oświadczenie woli. Zaświadczenie to potwierdza, że osoba ta nie jest już małżeństwem lub że małżeństwo, które zawarła, zostało rozwiązane (np. przez rozwód).
 • Decyzja sądu o stwierdzeniu niezdolności do czynności prawnych – dokument ten jest wymagany tylko w przypadku, gdy osoba składająca oświadczenie woli jest niezdolna do wyrażenia woli (np. z powodu choroby psychicznej). Decyzja ta musi być wydana przez sąd i potwierdza niezdolność do podejmowania decyzji prawnych.


W przypadku gdy jedna ze stron jest nieobecna (np. przebywa za granicą), potrzebne będą dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • Pełnomocnictwo – dokument ten pozwala osobie, która jest w Polsce, na reprezentowanie osoby nieobecnej.
 • Potwierdzenie obecności – dokument ten potwierdza, że osoba, która jest nieobecna, wyraża zgodę na zawarcie małżeństwa jednostronnego.


Wszystkie wymagane dokumenty muszą być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku dokumentów w języku obcym, konieczne jest ich przetłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2. Zalety i wady ślubu jednostronnego

Ślub jednostronny to opcja zawarcia małżeństwa, w której tylko jedna ze stron składa oświadczenie woli, a druga strona nie bierze w nim udziału. Jakie są zatem zalety i wady takiego rozwiązania?

ZALETY ślubu jednostronnego:

 • Prostota i oszczędność czasu – w przypadku ślubu jednostronnego nie ma potrzeby, aby obie strony były obecne podczas składania oświadczenia woli. W związku z tym, można załatwić formalności w sposób szybszy i mniej skomplikowany.
 • Prywatność – ślub jednostronny pozwala na zachowanie większej prywatności, ponieważ nie ma potrzeby, aby druga strona brała udział w tym wydarzeniu.
 • Opcja dla osób zagranicznych – w przypadku, gdy jedna ze stron jest za granicą, ślub jednostronny może być dobrym rozwiązaniem, aby uniknąć konieczności podróży drugiej strony.

WADY ślubu jednostronnego:

 • Brak zaangażowania drugiej strony – w przypadku, gdy druga strona nie bierze udziału w ślubie jednostronnym, może to wpłynąć negatywnie na relacje między partnerami, a także wpłynąć na odbiór małżeństwa przez innych ludzi.
 • Brak możliwości wyrażenia sprzeciwu – w przypadku, gdy jedna ze stron chce zawrzeć ślub jednostronny, druga strona nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu lub przedstawienia swoich argumentów.
 • Ograniczona legalność – w niektórych krajach, ślub jednostronny jest uznawany tylko w określonych sytuacjach, co może wpłynąć na legalność i ważność takiego małżeństwa.
ślub.jednostronny Wojciech Grzegorczyk fotograf ślubny
ślub.jednostronny Wojciech Grzegorczyk fotograf ślubny

Co należy zrobić, jakie kroki podjąć aby zawrzeć ślub jednostronny?

Aby zawrzeć ślub jednostronny należy podjąć konkretne kroki:

 • Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego – należy udać się do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego i poinformować pracowników, że chce się zawrzeć ślub jednostronny.
 • Przedstawić dokumenty – należy dostarczyć wymagane dokumenty, takie jak dowód osobisty, zaświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko sobie postępowania karne, zaświadczenie o stanie cywilnym, a także inne dokumenty, które mogą być wymagane w danym Urzędzie.
 • Złożyć oświadczenie woli – osoba, która chce zawrzeć ślub jednostronny, musi złożyć oświadczenie woli przed urzędnikiem, w którym wyraża zgodę na zawarcie małżeństwa. W przypadku, gdy druga strona nie jest obecna, urzędnik przeprowadzi procedurę tzw. "weryfikacji tożsamości" poprzez zadanie pytań i sprawdzenie dokumentów.
 • Podpisać akt małżeństwa – po złożeniu oświadczenia woli i spełnieniu innych wymagań, osoba, która chce zawrzeć ślub jednostronny, podpisuje akt małżeństwa.


Należy pamiętać, że procedura zawarcia ślubu jednostronnego może się różnić w zależności od kraju, a także od konkretnego Urzędu Stanu Cywilnego. Dlatego warto wcześniej dowiedzieć się o wymaganiach i procedurach obowiązujących w danym miejscu.

Ślub jednostronny z rozwodnikiem?

Ślub jednostronny z rozwodnikiem to możliwe rozwiązanie, jednak zależy to od okoliczności i przepisów prawa obowiązujących w danym kraju lub regionie. W Polsce Kościół katolicki nie uznaje rozwodów i w przypadku ślubu jednostronnego z osobą rozwiedzioną, konieczna jest uzyskanie odpowiedniej dyspensy od biskupa diecezjalnego. Decyzja ta zostaje podjęta na podstawie indywidualnej sytuacji danej pary i może być uzależniona od wielu czynników, takich jak przyczyny poprzedniego rozwodu czy zaangażowanie rozwodnika w życie kościelne. W niektórych krajach, takich jak USA, ślub jednostronny z rozwodnikiem jest legalny bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych zgód lub dyspens.

Ślub jednostronny w kościele - czy to możliwe?

Warto zauważyć, że w przypadku ślubu jednostronnego wielu gości nie zdaje sobie sprawy z charakteru uroczystości. Taka ceremonia może odbyć się z mszą lub bez mszy świętej, a w przypadku tej pierwszej, obecność duchownego innego wyznania(niekatolicki duszpasterz) jest dozwolona. Może on wygłosić fragment Pisma Świętego lub przemówienie. Strona niewierząca nie przystępuje do Komunii ani nie wykonuje znaku krzyża, a jej przysięga małżeńska jest skracana i nie odnosi się do Boga Wszechmogącego.

Ślub jednostronny z apostatą?

Ślub jednostronny z apostatą może stanowić problem w Kościele katolickim. Apostata to osoba, która w przeszłości była katolikiem, ale zrezygnowała z wiary. W takim przypadku, przed zawarciem ślubu, należy uzyskać dyspensę kościelną od biskupa, a także spełnić określone warunki, takie jak złożenie oświadczenia, że małżonek apostata nie będzie wpływał na wiarę i praktyki religijne strony wierzącej, a także zgoda na wychowanie dzieci w wierze katolickiej. Jednakże, ostateczna decyzja o udzieleniu dyspensy zależy od biskupa i może się różnić w zależności od okoliczności.

Co w przypadku ślubu jednostronnego z grekokatolikiem?

Wiele osób zastanawia się, jak przebiega ślub między katolikiem rzymskim a grekokatolikiem. Czy jest to ślub mieszany? Nie, taki związek małżeński traktowany jest jako klasyczny ślub, ponieważ obie strony reprezentują ten sam Kościół katolicki - tzw. Kościół papieski.


W przypadku, gdy jedna ze stron jest wyznawcą Kościoła prawosławnego, a druga jest katolikiem rzymskim, mówimy o ślubie jednostronnym, ponieważ są to zupełnie odrębne kościoły.


Bez względu na to, jaki rodzaj ślubu wybierzecie, jako fotograf ślubny dam z siebie wszystko, aby Wasz wyjątkowy dzień był najpiękniejszy na świecie. Zachęcam do sprawdzenia mojej oferty.